Generalforsamling - Telemark Bilruter

på Granvin Kulturhus i Seljord

onsdag 5. juni 2024 kl. 12:00

Registrering av møtedeltakarar tek til kl. 11:30.

Det vert servert rundstykke og kaffi frå kl 11:00

Sakliste:

1.Styreleiar opnar generalforsamlinga. Gjennomgang av talet på aksjar representert på møtet.

2.Val av 2 frammøtte aksjeeigarar til å underteikne protokollen saman med møteleiar/styreleiar.

3.Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4.Orientering om konsernet

5.Godkjenning av årsmelding, årsrekneskap og styrets framlegg til disponering av årsresultat.

6.Val av revisor og godkjenning av godtgjersle til revisor.

7.Forslag til generalforsamlinga til endring av vedtektene

8.Val av styre og varamedlemar.

9.Val av styreleiar.

10.Fastsetjing av godtgjersle til styret.

11.Val av valnemnd med varamedlem.

12.Forslag til forlenga fullmakt til generalforsamlinga til å erverve eigne aksjar 

Aksjeeigarar som ikkje sjølv møter, kan møte ved fullmektig

Telemark Bilruter AS Olav VeumStyreleiar

Saksdokument i samsvar med dagsorden kan hentast på forretningsadresse Industrivegen 1, 3840 Seljord, eller på førespurnad tilsend på e-post ved å kontakta Signe Østby mobil 918 96110 e-post signe.oestby@telemarkbil.no

Last ned vedlegg
0
Feed